Stanovy občanského sdružená Czech Soldiers Clan

Logo CSCCzech Soldiers Clan, o.s.
IČ: 22674705
Registrováno: 31. 10. 2007

Výkoný výbor:
předseda: (CSC)Satram
místopředseda: (CSC)JFK
nástěnkář: (CSC)RoSi
 

 

STANOVY
občanského sdružení
”Czech Soldiers Clan, o.s.”

 

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: ”Czech Soldiers Clan, o.s.” (dále jen ”sdružení”);

2) Sídlem sdružení je Beroun - Město, Košťálkova 1358/17, PSČ 266 01

3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky.

4) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují fanoušci a hráči počítačové hry America´s Army (dále jen AA), k osobním setkáním a dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti

 

l. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

• popularizace a propagace hry AA
• organizovat pro své členy činnost vyplývající z jejich zájmu o AA
• organizovat pro své členy setkání hráčů a fanoušků hry AA
• vyvíjet činnost zajišťující vzájemnou informovanost členů a propagaci sdružení
• provozování domény americasarmy.cz
• organizovat programy a akce související s hrou AA
• sdružení je založeno za jiným účelem než podnikání

 

čl. III
Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být fyzická, nebo právnická osoba.

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas všech členů výboru sdružení.

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká:

• doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení
• rozhodnutím členů výboru o vyloučení. Pro vyloučení člena je potřeba souhlas všech členů.
• úmrtím člena sdružení 
• zánikem sdružení 

5) Člen má práva: 

• účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován 
• účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen 
• předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení 
• podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení

6) Člen má povinnost:

• dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení; (svou činností naplňovat cíle sdružení) 

7) Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky

 

čl. IV
Orgány sdružení

1) Orgány sdružení jsou:

• členská schůze
• výbor a předseda sdružení

 

čl. V
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze:

• schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
• volí výbor sdružení
• schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období
• určuje formy a konkretizaci činnosti pro další obdob

 

čl. VI
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení:

• na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení
• připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení dále jedná místopředseda. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě

 

čl. VII
Zásady hospodaření

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení

 

čl. VIII
Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.